1  

ส่วนป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ สำนักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่ 9 กรมปศุสัตว์


ที่นี่: Home>โรคระบาด>โรคปากและเท้าเปื่อย>คู่มือควบคุมโรค>การรักษาสัตว์ป่วย


การรักษาสัตว์ป่วย


 วัตถุประสงค์  
  ความหมาย  |  วัตถุประสงค์ |   ระยะเวลา 

 วิธีการปฏิบัติ 
 ขั้นเตรียมการ |  การรักษาสัตว์ป่วย |
 โค, กระบือ, แพะ, แกะ |  สุกร |
 การติดตามผล 

วัตถุประสงค์

ความหมาย การรักษาตามอาการเพื่อป้องกันการแทรกซ้อนและให้สัตว์ไปสู่สภาพฟื้นจากโรค
วัตถุประสงค์ 1.เพื่อให้สัตว์ป่วยผ่านระยะที่มีศักยภาพแพร่เชื้อได้สูงสุดไปสู่ระยะฟื้นตัวโดยเร็วที่สุด
2. เป็นการส่งเสริมให้สัตว์ในบริเวณปนเปื้อนมการต้านทานโรคได้ดีขึ้น
ระยะเวลา เริ่มต้นภายในวันแรกที่พบโรคจนกระทั่งสัตว์หายป่วย


วิธีการปฏิบัติ

ขั้นเตรียมการ เตรียมความพร้อมสำหรับอุปกรณ์ ดังต่อไปนี้
รักษาสัตว์ป่วย โค, กระบือ, แพะ, แกะ
รักษาครั้งแรก สุกร
การติดตามผล
 Top

คำแนะนำในการเก็บตัวอย่าง (กองผลิตชีวภัณฑ์, 2543)


 Top