1  

ส่วนป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ สำนักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที 9  กรมปศุสัตว์

ที่นี่: Home>โรคระบาด>โรคปากและเท้าเปื่อย


โรคปากและเท้าเปื่อย


โรคปากและเท้าเปื่อย (FMD) เป็นโรคติดต่อแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็ว โรคเป็นกับสัตว์กีบเท้าคู่ ได้แก่ โค กระบือ แพะ แกะ สุกร กวาง FMD เป็นโรคระบาดที่มีผลกระทบต่อการส่งออกสินค้าปศุสัตว์คิดเป็นมูลค่ามหาศาล และสำนักงานโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (OIE) ได้ประกาศให้โรคนี้อยู่ในบัญชี A (LIST A) ซึ่งจัดเป็นโรคระบาดสัตว์ที่รุนแรง มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจและสังคม

ภาคใต้เป็นเขตปลอดโรคตามประกาศแห่ง พรบ.โรคระบาดสัตว์ พศ.๒๔๙๙ มีการป้องกันการนำโรคเข้าสู่เขตพื้นที่ โดยการกักกันสัตว์และผลผลิตที่จะนำเข้า แต่เนื่องจากปริมาณผลผลิตปศุสัตว์ในเขตพื้นที่ไม่เพียงพอต่อการบริโภค อีกทั้งยังมีความต้องการของประเทศเพื่อนบ้าน ทำให้ผลิตผลปศุสัตว์ที่ซื้อขายในพื้นที่มีราคาสูงกว่าในเขตภาคอื่น และมีแนวโน้มจะแตกต่างกันเพิ่มมากยิ่งขึ้น ทำให้มีการนำสัตว์เคลื่อนย้ายจากเขตภาคอื่นลงมาในเขตพื้นที่เพื่อชดเชยความต้องการ

ในการเคลื่อนย้ายสัตว์ลงสู่เขตภาคใต้    และการเคลื่อนย้ายสัตว์ภายในเขตจะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับของกฏหมาย เพื่อป้องกันการนำโรคเข้ามาในเขตพื้นที่   แต่ก็มีการลักลอบเคลื่อนย้ายสัตว์เนื่องจากต้องการลดต้นทุนในการประกอบการ หรืออาจรู้เท่าไม่ถึงการณ์   เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดโรคระบาดขึ้นในเขตพื้นที่    ทำให้เกษตรกรในเขตพื้นที่ได้รับความเดือดร้อน

การควบคุมป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยเป็นมาตรการหนึ่งในการรักษาสภาพเขตปลอดโรค    โดยให้มีการเตือนภัย และแผนปฏิบัติการล่วงหน้า เพื่อให้สามารถในการขีดวงจำกัดความเสียหายที่เกิดขึ้นให้น้อยที่สุดหากเกิดอุบัติการของโรค