1  

ส่วนป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ สำนักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที 9  กรมปศุสัตว์


ที่นี่: Home>โรคระบาด>โรคปากและเท้าเปื่อย>คู่มือควบคุมโรค


คู่มือควบคุมโรคปากและเท้าเปื่อย" If all else fails, read the directions "


การปฏิบัติการควบคุมโรคปากและเท้าเปื่อยมีพัฒนาการมายาวนาน มีการสั่งสมประสบการณ์ของผู้ปฏิบัติอย่างหลากหลาย ส่งผลกระทบต่อการควบคุมโรคทั้งนัยบวกและลบ จึงจำเป็นที่จะต้องมีบรรทัดฐานแนวปฏิบัติสำหรับวิธีการที่ใช้ในการควบคุมโรค เป็นการเตรียมความพร้อมและซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติงาน

การบริหารจัดการควบคุมโรคต้องการปฏิบัติการที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูง ยึดหลักความคุ้มค่าโดยใช้ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการให้น้อยที่สุด ทั้งนี้การจัดเตรียมคู่มือควบคุมโรคไม่ได้จำกัดแนวทางปฏิบัติ แต่มุ่งหมายให้แนวทางปฏิบัติทั้งหลายมีเหตุมีผล มีความเป็นไปได้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่และข้อจำกัดต่าง ๆ โดยมีหลักทางวิชาการเชื่อมโยงยุทธวิธีที่ใช้เข้าด้วยกัน

ในการจัดทำครั้งนี้ ขอขอบคุณ อ.สพ.ญ.อุษา เชษฐานนท์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.สงขลานครินทร์ และ สพ.ญ.วิไล ลินจงสุบงกช ผู้อำนวยการศูนย์อ้างอิงโรคปากและเท้าเปื่อยภูมิภาึคเอซียตะวันออกเฉียงใต้ กรมปศุสัตว์, ในการให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ ตรวจสอบและแก้ไขต้นฉบับ, น.สพ.ประสิทธิ์ ชัยทวีทรัพย์ หัวหน้าฝ่ายป้องกันและกำจัดโรค กองควบคุมโรคระบาด ผู้สนับสนุนการจัดทำ, น.สพ.นิรันดร เอื้องตระกูลสุข ผู้อำนวยการสำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์ กองควบคุมโรคระบาด กรมปศุสัตว์ ที่ได้เห็นความสำคัญ ดังที่ได้สนับสนุนงบประมาณในการจัดทำจนสำเร็จสมบูรณ์


นายสัตวแพทย์อดิศักดิ์ ด่านวิวัฒน์พร

ผู้อำนวยการสำนักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่ 9

พฤษภาคม 2546