1  

ส่วนป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ สำนักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที 9  กรมปศุสัตว์


ที่นี่: Home>โรคระบาด>โรคปากและเท้าเปื่อย>การเฝ้าระวังโรค


๊์ UNDERCONSTRUCTION
การเฝ้าระวังโรค


การเฝ้าระวัง (surveillance) มีความหมายว่า "การตรวจสอบอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องในทุกด้านต่อการกระจายโรคซึ่งเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดการระบาด" ซึ่งมีความจำเป็นต้องมีการตรวจวัดเพื่อที่จะได้ทราบถึงระดับความชุกของโรคตลอดจนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ในกรณีโรค FMD ซึ่งเป็นโรคที่ระบาดในกลุ่มประชากรสัตว์ จำเป็นจะต้องใช้การประมาณค่า (estimate) เพื่อให้ทราบถึงความชุกชุมของโรคในระดับประชากร ซึ่งจะทำได้โดยการสุ่มตัวอย่าง (sampling)

การเฝ้าระวังเชิงรับ (passive surveillance) จะเป็นการรายงานเมื่อมีการปรากฏอาการโรคที่ต้องสงสัย ซึ่งจะใช้การรณรงค์ให้สาธารณชนรวมถึงผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดตื่นตัวต่อโรคที่ปรากฎ การเฝ้าระวังเชิงรับมักจะนำไปสู่การประมาณสถานการณ์โรคที่ต่ำเกินความเป็นจริง จึงต้องใช้การเฝ้าระวังเชิงรุกด้วย (active surveillance) โดยจะมีการตรวจสอบสัตว์ที่ด่านกักกันสัตว์, โรงฆ่าสัตว์, จุดตรวจ, ตลาด และฟาร์มเกษตรกร โดยเฉพาะอย่างยิ่งตามจุดเสี่ยง การเฝ้าระวังเชิงรุกจะมีการศึกษาตรวจทางซีรั่มเพื่อที่จะตรวจจับการติดเชื้อไำวรัส FMD